Skip links

O ιστότοπος  https://diathiki.online/ (εφεξής o ιστότοπος) καθώς και οι αλληλεπιδρώσες με αυτήν εφαρμογές και ιστοσελίδες είναι ο επιγραμμικός χώρος παρουσίασης και εξ αποστάσεως διάθεσης υπηρεσιών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαθηκών», με έδρα Εθνάρχου Μακαρίου 45, Ρόδος, 85100, Ελλάδα, τηλ. 2241022141 email info@diathiki.online (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία» ή «η Ιστοσελίδα» ή «το Ινστιτούτο» ή το «ΕΛΙΔ»κ.λπ).

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diathiki.online/ και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως, ο Ιστότοπος, εμείς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαθηκών, το ΕΛ.Ι.Δ. ή το Ινστιτούτο.

Στους παρόντες όρους λογίζεται ότι περιλαμβάνεται και η πολιτική απορρήτου/προσωπικών δεδομένων όπως αυτή ισχύει και αναφέρεται εντός του Ιστοτόπου.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων που αφορούν ή σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στον ιστότοπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στον Ιστότοπο, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.  Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ του Ινστιτούτου  και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) https://diathiki.online/ είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τoυ Ινστιτούτου.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του Ιστοτόπου.

Ένα μέρος των εικόνων που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο προέρχεται από τις ιστοσελίδες 123rf.com και shutterstock.com, envato.com και παρόμοιους ιστοτόπους οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους. Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται επίσης από βάσεις δεδομένων με άδειες creative commons (π.χ. pexels.com, Wikimedia.org) σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι ιστοσελίδες αυτές.

Περιορισμός Ευθύνης Περιήγησης

Ο ιστότοπος και το Ινστιτούτο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου  παρέχονται «ως έχουν». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Ινστιτούτου για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά του Ινστιτούτου πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να δημοσιεύει ορισμένες ανακοινώσεις, δικαιολογητικά, νόμους, δικαστικές αποφάσεις και άλλα νομικής φύσεως έγγραφα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Ιστοτόπου ή/και του Ινστιτούτου αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

Υπερσυνδέσεις

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της Ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Ο Ιστότοπος ή/και το Ινστιτούτο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Ασφάλεια Ιστοσελίδας

Ο Ιστότοπος δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

B. ΟΡΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών το Ινστιτούτο παρέχει δωρεάν ή επί πληρωμή ψηφιοποιημένες υπηρεσίες σχετικές με την κατάρτιση τελευταίας και επιθανάτιας βούλησης. Σε περίπτωση που λαμβάνετε ή επιθυμείτε να λάβετε κάποιες από τις περιγραφόμενες στον ιστότοπο  υπηρεσίες, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ως υπηρεσία λογίζεται η χρήση της εφαρμογής “Διαθήκη On-line” (εφεξής η εφαρμογή), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο παρόν.

Το Ινστιτούτο δεν παρέχει ούτε υποκαθιστά τις υπηρεσίες συμβολαιογράφου ή άλλου έμμισθου ή άμισθου λειτουργού δημόσιας αρχής. Δεν παρέχει ούτε σχετίζεται με υπηρεσίες δικηγόρου ή άλλου αδειοδοτημένου προσώπου παροχής νομικών υπηρεσιών, όταν αυτό δεν αναφέρεται ρητά.

Εξ αποστάσεως σύνταξη και φύλαξη διαθήκης

Με τη χρήση της εφαρμογής καθοδηγείστε  στη σύνταξη, τροποποίηση ή ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης  εξ αποστάσεως την οποία στη συνέχεια σφραγίζετε και την αποστέλλετε στο Ινστιτούτο για φύλαξη μέχρι την ανακοίνωση της αποβίωσης του διαθέτη, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται βήμα-βήμα.

Για τη χρήση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού (account) εντός της εφαρμογής. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού καθώς και σε κάθε στάδιο χρήσης της εφαρμογής δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνετε είναι ορθά και αληθή. Το Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώνετε είναι αναληθή ή εσφαλμένα καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής που σας παρέχονται.

Διαδικασία Σύνταξης 

Η διαθήκη την οποία θα συντάξετε θα πρέπει να είναι γραμμένη με το χέρι, ώστε να μην αμφισβητηθεί η γνησιότητά της,  ότι δηλαδή γράφτηκε από εσάς και αποτυπώνει την πραγματική σας θέληση. Στον ιστότοπο  υπάρχει πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ορθό τρόπο σύνταξης της διαθήκης σας. Το υλικό αυτό είναι απολύτως ενδεικτικό και πληροφοριακό και με κανένα τρόπο δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές νομικές συμβουλές. Το Ινστιτούτο σας συστήνει να συμβουλευθείτε το νομικό σας σύμβουλο προτού προβείτε στη σύνταξη της διαθήκης σας.

Περιεχόμενο Φακέλου – Αποστολή  Δημοσίευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται κατά τη χρήση της εφαρμογής, αποστέλλετε το φάκελο σας σφραγισμένο στη διεύθυνση που σας υποδεικνύετε. Εσείς και η εταιρία ταχυμεταφορών που επιλέγετε, φέρετε το βάρος της ασφαλούς αποστολής του φακέλου.

Ο φάκελος που μας αποστέλλετε μπορεί να περιέχει μόνο την έγγραφη ιδιόγραφη διαθήκη σας και τίποτα άλλο. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι η ο φάκελος περιέχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, τότε σας επιστρέφεται άμεσα και χρεώνεστε τα έξοδα αποστολής.

Κατά τη γνωστοποίηση του γεγονότος του θανάτου σας, το Ινστιτούτο προβαίνει σε όλες κατά το νόμο απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση της διαθήκης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα όσα σχετικά καθορίζονται. Η γνωστοποίηση του γεγονότος του θανάτου σας προς το Ινστιτούτο είναι στην αποκλειστική ευθύνη των προσώπων τα οποία εμπιστευθήκατε προς τούτο. Το Ινστιτούτο δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διευρευνήσει το ίδιο το γεγονός ή το χρόνο του θανάτου σας.

Χρήση Βίντεο για Πιστοποίηση Ταυτοπροσωπίας

Κατά τη διαδικασία χρήσης της υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής  σας ζητείται να εμφανιστείτε στην κάμερα του υπολογιστή σας, εμφανίζοντας το φάκελο με ανάλογη προφορική δήλωση προκειμένου να υπάρχει επιπλέον πιστοποίηση της ταυτότητας του διαθέτη (αυτού που συντάσσει τη διαθήκη).

Παράλληλα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανεβάσετε φωτογραφία ή φωτοτυπία σχετικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας όπως αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Το υλικό  αυτό τίθεται α) στη διάθεση του δικαστηρίου προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του διαθέτη και β) στη διάθεση των κληρονόμων προκειμένου να αποδείξουν ή να αντικρούσουν ισχυρισμούς για την ταυτοπροσωπία.

Πέραν της συλλογής και διάθεσης του υλικού ταυτοποίησης όπως περιγράφεται παραπάνω, το Ινστιτούτο δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την ταυτοπροσωπία του χρήστη/του προσώπου που συντάσσει τη διαθήκη.

Φύλαξη & Επιστροφή Φακέλου

Το Ινστιτούτο αναλαμβάνει την υποχρέωση να φυλλάξει τη διαθήκη σας, χωρίς επιπλέον κόστος σε τραπεζική θυρίδα για τα επόμενα οκτώ χρόνια από την ημέρα της χρήσης της υπηρεσίας. Το Ινστιτούτο ευθύνεται για τη φύλαξη της διαθήκης επιδεικνύοντας την επιμέλεια που καταβάλλει στις δικές του υποθέσεις.

Μετά την πάροδο των 8 οκτώ ετών εφόσον δεν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη φυλαξη της διαθήκης, σας την αποστέλλουμε μέσα σε ένα μήνα στη διεύθυνση που μας υποδεικνύετε με δικά σας έξοδα. Η αποστολή των φακέλων γίνεται με εταιρία μεταφοράς μικροδεμάτων της επιλογής σας Για τη φύλαξη της διαθήκης δεν χρεώνεται αμοιβή. Το αντίτιμο που ζητείται για την ανανέωση της φύλαξης, αφορά στην κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τη φύλαξη της, σύμφωνα με το αρ. 826 ΑΚ.

Σε περίπτωση που είναι δυσχερής η αποστολή του φακέλου για λόγους που αφορούν εσάς (π.χ. αδυναμία επικοινωνίας, άρνηση παραλαβής κ.λπ) τότε το Ινστιτούτο δύναται να καταστρέψει το φάκελο χωρίς αυτός να ανοιχθεί.

Ανάκληση / Τροποποίηση Διαθήκης / Νέα Διαθήκη

Μέσα από την εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέα διαθήκη τροποποιώντας την προηγούμενη ή σε συμπλήρωση αυτής ή να ανακαλέσετε τη διαθήκη σας. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εγγραφής σας (username & password) εισέρχεστε στο σύστημα και επιλέγετε είτε την τροποποίηση της διαθήκης σας είτε την ανάκληση της.

Συμπλήρωση διαθήκης: Ως συμπλήρωση διαθήκης νοείται επί της ουσίας η συμπλήρωση νέων στοιχείων στη τελευταία βούληση σας, τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη διαθήκη σας, όπως επι παραδείγματι μια νέα επιθυμία ή το ποιος θα κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο που είτε δεν υπήρχε κατά τη στιγμή της σύνταξης της προηγούμενης διαθήκης είτε είχε παραληφθεί από αυτήν.

Τροποποίηση διαθήκης: Ως τροποποίηση διαθήκης νοείται επί της ουσίας η τροποποίηση της τελευταίας βούλησης σας την οποία είχατε ήδη εκφράσει στην προηγούμενη διαθήκη σας, όπως για παράδειγμα το τάδε περιουσιακό στοιχείο να κληρονομήσει ο Β, αντί ο Α που είχατε δηλώσει αρχικά. Τροποποίηση της διαθήκης μπορεί να γίνει περισσότερες από μία φορές.

Η τροποποίηση της διαθήκης μπορεί να είναι μερική ή ολική. Δηλαδή να τροποποιήσετε ορισμένα μόνο σημεία ή ολόκληρη τη διαθήκη (βλ. παρακάτω).

Διαδικασία συμπλήρωσης ή τροποποίηση της διαθήκης: Το αν απλώς θα συμπληρώσετε ή θα τροποποιήσετε τη διαθήκη σας εξαρτάται από το περιεχόμενο της διαθήκης.

Μεταγενέστερη διαθήκη  καταργεί  με  το  περιεχόμενό  της  την προηγούμενη, μόνο κατά το μέρος που εναντιώνεται σ` αυτήν. Αν η μεταγενέστερη ανακληθεί, η προηγούμενη ενεργεί σαν να μην είχε καταργηθεί.

Σε περίπτωση που προβείτε σε τροποποίηση διαθήκης, το Ινστιτούτο θα προσκομίσει στο δικαστήριο όλες τις διαθήκες που έχετε συντάξει μέχρι τώρα, ούτως ώστε να είναι εμφανείς στο δικαστήριο όλες οι τροποποιήσεις στις οποίες έχετε προβεί έως τώρα.

Ανάκληση της διαθήκης σημαίνει ότι ανακαλείτε ολόκληρη τη διαθήκη που έχετε συντάξει και δεν την αντικαθιστάτε με νεότερη και έτσι η ανακληθείσα διαθήκη είναι σαν να μη συντάχθηκε ποτέ. Στην περίπτωση της ανάκλησης, η διαθήκη που συντάξατε και μας παραδώσατε, αποστέλλεται πίσω σε εσάς με δικά σας έξοδα και δεν παρουσιάζεται στο δικαστήριο.

Η αποστολή της διαθήκης γίνεται με την εταιρία ταχυμεταφορών που εσείς επιλέγετε και αφότου έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα αποστολής. Η αποστολή και η παραλαβή αυτής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της ανάκλησης θα πρέπει όταν αυτή φθάσει στα χέρια σας να καταστραφεί από εσάς.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραπάνω διαδικασία, ιδίως για λόγο που βαρύνει εσάς, τότε θα σας ταχθεί ορισμένη προθεσμία προκειμένου να παραλάβετε τη διαθήκη που ανακαλείτε, από τον τόπο φύλαξης αυτής δηλαδή από τον τόπο που είναι η έδρα του Ινστιτούτου, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Εάν ούτε και τούτο είναι εφικτό για λόγο που βαρύνει εσάς, τότε, η διαθήκη σας θα παρουσιασθεί στο δικαστήριο μαζί με τη δήλωση ανάκλησης που έχετε κάνει μέσω της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που έχετε συντάξει περισσότερες της μιας διαθήκες (τροποποίησης ή συμπλήρωσης), σε περίπτωση δήλωσης ανάκλησης, ανακαλούνται όλες οι προηγούμενες διαθήκες. Εάν θέλετε να ανακαλέσετε μια διαθήκη και όχι όλες (π.χ. την τελευταία από αυτές) τότε πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία “τροποποίησης διαθήκης” και να ενεργήσετε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Εγκυρότητα Διαθήκης και Χρήση Ως Αποδεικτικό Μέσο

Το Ινστιτούτο έχει φροντίσει ώστε ο τρόπος σύνταξης και φύλαξης της διαθήκης να γίνεται με τρόπο που συμφωνεί με τη νομοθεσία των περισσοτέρων κρατών. Ωστόσο, υποχρεούστε να αναζητήσετε νομική συμβουλή προτού προβείτε στην χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου ώστε να εξασφαλίσετε ότι η νομοθεσία του κράτους στο οποίο υπάγεστε δεν απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη σύνταξη διαθήκης. Σε κάθε περίπτωση, και δεδομένου ότι ο φάκελος έρχεται και παραμένει στο Ινστιτούτο σφραγισμένος, το Ινστιτούτο δεν ελέγχει ούτε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το κύρος της διαθήκης που συντάξατε.

Σας ενημερώνουμε ότι η ιδιόγραφη διαθήκη όπως και κάθε διαθήκη, μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιον που έχει έννομο συμφέρον, προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαστήρια. Οι οδηγίες και ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας που παρέχεται από το Ινστιτούτο έχει ακριβώς σκοπό να αποδεικνύεται εύκολα, ότι η διαθήκη έχει πράγματι γραφτεί από εσάς και ότι αποτυπώνει την πραγματική σας βούληση.

Αποποίηση Ευθύνης Περιεχομένου Διαθήκης

Το Ινστιτούτο δεν εμπλέκεται σε δικαστικές διενέξεις και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των φακέλων, αφού τους παραλαμβάνει σφραγισμένους και τους παραδίδει επίσης σφραγισμένους.

Όροι που Αναφέρονται στις Συνήθεις Ερωτήσεις

Τα όσα αναφέρονται στις συνήθεις ερωτήσεις (Frequently Asked Questions ή FAQs) επέχουν θέση όρων χρήσης της υπηρεσίας, θεωρούνται συμβατικοί όροι συμπληρώνουν τους όρους του παρόντος και έχουν την ίδια ισχύ με αυτούς. Σε περίπτωση που στις συνήθεις ερωτήσεις αναφέρεται κάτι το οποίο είναι εν όλω ή εν μέρει αντιφατικό με τα όσα αναφέρονται στο παρόν υπερισχύουν ρητά οι πρώτοι.

Διαδικασία Πληρωμής

Η πληρωμή για την υπηρεσία γίνεται με τους τρόπους που ορίζεται στο περιβάλλον αγοράς. Η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει στοιχεία της κάρτας σας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα σας δεν γίνει αποδεκτή για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που την έχει εκδώσει.

Από την ημέρα πληρωμής έχετε περιθώριο δύο μήνες να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνταξης και αποστολής της διαθήκης. Ως ολοκλήρωση αποστολής ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου  όπως σημειώνεται από τη μεταφορική εταιρία. Σε περίπτωση παρέλευσης της ημερομηνίας θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία από την αρχή, ενώ τα καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας και εφόσον δεν έχετε κάνει εν όλω ή εν μέρει χρήση αυτής. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης αποστέλλετε σχετική δήλωση υπαναχώρησης μέσω e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, αναφέροντας το username σας και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να σας καταβληθούν τα χρήματα. Τα έξοδα τραπεζικής μεταφοράς βαρύνουν εσάς.

Υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης:

Θέμα: Δήλωση υπαναχώρησης

Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, e-mail, username, στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο.

“Επιθυμώ να υπαναχωρήσω από την υπηρεσία σύνταξης διαθήκης Διαθήκη On-line και την επιστροφή του ποσού που κατέβαλα στον τραπεζικό λογαριασμό με στοιχεία:

ΙΒΑΝ: ΧΧΧΧ, Τράπεζα: ΧΧΧΧ, κωδικός SWIFT: XXXXX”

 

Τόπος, Ημερομηνία

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Ρόδου.

 

Οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο e-mail info@diathiki.online